Πέμπτη 2 Απριλίου 2015

Home » Νέα » Ανακοινώσεις » Κατάταξη Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση το Νέο Βαθμολόγιο – Πλεονάζων Χρόνος – Μισθολογική Κατάταξη

Κατάταξη Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση το Νέο Βαθμολόγιο – Πλεονάζων Χρόνος – Μισθολογική Κατάταξη

1 Δεκεμβρίου 2011 10:11 pm Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
10,123 Επισκέψεις
A+ / A-
katataksi_vathmologio

Όπως είναι ήδη γνωστό, προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015, ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω Νόμου επήλθε ριζική μεταβολή στο βαθμολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, δοθέντος ότι οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης – Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) – κατατάσσονται πλέον σε έξι (6) συνολικά βαθμούς αντί των τεσσάρων (4) που προϋπήρχαν.

Ενόψει της ως άνω μεταβολής κατέστη αναγκαία η θέσπιση μεταβατικών διατάξεων για την περιγραφή του τρόπου κατάταξης των ήδη υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων στους νέους βαθμούς.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις διατάξεις του άρθρου 28§1 του Νόμου 4024/2001, «οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Υ.Κ., και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου, ως εξής: α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:

αα) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) έτη, στο Βαθμό ΣΤ’,

ββ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) έτη, στο Βαθμό Ε’,

γγ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε (15), στο Βαθμό Δ’,

δδ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Γ’,

εε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β’ (…)».

Εν προκειμένω γεννάται ζήτημα αναφορικά με την τύχη του ενδεχόμενου πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό κατάταξης. Η απάντηση δίδεται δια της ρητής παραπομπής στις διατάξεις του άρθρου 98§1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες «οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίηση τους μέχρι και τον τελευταίο ενιαίο βαθμό, ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος μετά την ένταξη λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στον επόμενο ενιαίο βαθμό».

Ενόψει των ανωτέρω ο τυχών πλεονάζων χρόνος στον βαθμό κατάταξης χρησιμοποιείται για την προαγωγική εξέλιξη του υπαλλήλου στον αμέσως επόμενο βαθμό με την συμπλήρωση του ελαχίστου απαιτουμένου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό.

Αυτό, άλλωστε, αναφέρει και η από 31-10-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εγκύκλιος 1η , Θέμα : Νέο Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011). Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω εγκυκλίου, «η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την 1η-11-2011. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης».

Για παράδειγμα, υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 14 έτη, 11 μήνες και 15 ημέρες κατατάσσεται στον Δ΄ βαθμό, στον οποίο κατατάσσονται όλοι οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ με προϋπηρεσία από 9 έως 15 έτη.

Περαιτέρω, για τον συγκεκριμένο υπάλληλο ο πέραν των εννέα (9) ετών χρόνος προϋπηρεσίας θα πρέπει να αναγνωριστεί ως πλεονάζων στον βαθμό κατάταξης. Κατά συνέπεια ο εν λόγω υπάλληλος κατατάσσεται στον Δ΄ βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο 5 έτη, 11 μήνες και 15 ημέρες.

Όσον αφορά την προαγωγική εξέλιξη των ούτως κατατασσομένων υπαλλήλων θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις με σχετική εγκύκλιο.

Παρεμφερές είναι το περιεχόμενο και των διατάξεων περί της μισθολογικής κατάταξης των υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29§1 του Νόμου 4024/2011, «οι υπάλληλοι που εντάσσονται στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, λαμβάνουν το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, ενώ όσοι εξ αυτών έχουν πλεονάζοντα χρόνο στον ίδιο βαθμό εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος».

Ενόψει των ανωτέρω ο υπάλληλος της κατηγορίας ΤΕ του προαναφερθέντος παραδείγματος με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας 14 έτη, 11 μήνες και 15 ημέρες κατατάσσεται μισθολογικά ως εξής :

Αρχικώς, λόγω της βαθμολογικής του κατάταξης στον Δ΄ βαθμό αναγκαστικώς κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του ως άνω βαθμού. Στον βαθμό Δ΄ υπάρχουν, πέραν του βασικού μισθού του βαθμού, τρία (3) μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12§3 του Νόμου 4024/2011, τα οποία χορηγούνται ανά διετία. Δοθέντος ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει, όπως προαναφέρθηκε, πλεονάζοντα χρόνο στον Δ΄ βαθμό 5 έτη, 11 μήνες και 15 ημέρες, κατατάσσεται στο 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο του Δ΄ βαθμού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά την ως άνω μισθολογική του κατάταξη ο εν λόγω υπάλληλος έχει πλεονάζοντα χρόνο στο 2ο Μ.Κ. του Δ΄ βαθμού 1 έτος, 11 μήνες και 15 ημέρες, οπότε σε 15 ημέρες που συμπληρώνει διετία στο 2ο Μ.Κ. θα έπρεπε να του χορηγηθεί το 3ο Μ.Κ. του Δ΄ βαθμού. Πλην όμως, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 29, «Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, χωρίς να προσμετράται τυχόν πλεονάζων χρόνος».

Είναι προφανές, ότι ο υπάλληλος του συγκεκριμένου παραδείγματος αδικείται αναφορικά με την μισθολογική του κατάταξη και εξέλιξη, δοθέντος ότι δεν του προσμετράται ο πλεονάζων χρόνος στο Μ.Κ. ένταξής του και θα πρέπει να διανύσει δύο (2) έτη για να εξελιχθεί μισθολογικά, αντί των 15 ημερών. Φυσικά ο συγκεκριμένος υπάλληλος, ως έχων πλεονάζοντα χρόνο άνω των 5 ετών στον Δ΄ βαθμό δύναται άμεσα να προαχθεί στον Γ΄ βαθμό, εφόσον βέβαια συμπεριληφθεί στο 80 % των υπαλλήλων που πρόκειται να προαχθούν από τον Δ΄ βαθμό στον Γ΄ βαθμό.

Όπως, δε, προειπώθηκε, για την βαθμολογική εξέλιξη των κατατασσομένων υπηρετούντων υπαλλήλων αναμένεται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου προς παροχή περισσοτέρων διευκρινίσεων.

Download PDF

Κατάταξη Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση το Νέο Βαθμολόγιο – Πλεονάζων Χρόνος – Μισθολογική Κατάταξη Reviewed by on . Όπως είναι ήδη γνωστό, προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεί Όπως είναι ήδη γνωστό, προσφάτως ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του Νόμου 4024/2011 (Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεί Rating: 0
scroll to top