Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Home » Νέα » Ανακοινώσεις » Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΕ έτους 2012

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΕ έτους 2012

13 Μαρτίου 2013 1:42 pm Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
388 Επισκέψεις
A+ / A-
ekthesi_ekselegktikis_epitropis_2012

Την 18η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στην Αθήνα στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) η Εξελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, κατ’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15§2 του Νόμου 3252/2004. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενημερώθηκε επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, που συντάχθηκε από τον Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., και αποφάσισε ομόφωνα την σύνταξη της παρούσας Εκθέσεως, προκειμένου να την υποβάλλει στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα, η Εξελεγκτική Επιτροπή παρέλαβε και μελέτησε προσεκτικά την ως άνω έκθεση πεπραγμένων, προκειμένου να προβεί σε οικονομικό έλεγχο και έλεγχο νομιμότητας της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν τα ακόλουθα :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. ανέλαβε δράση, αναπτύσσοντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων που του απονέμονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3252/2004 (Βλ. άρθρο 9§5). Ειδικότερα, διοικεί το Νομικό Πρόσωπο της Ε.Ν.Ε. αποβλέποντας στην πραγμάτωση των σκοπών της, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου 3252/2004. Όλες οι μορφές δράσης του έχουν ως βασικό γνώμονα την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής ως επιστήμης και τέχνης, καθώς και την εξύψωση του ρόλου των Νοσηλευτών κατά την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και υγείας στους ασθενείς. Προς την κατεύθυνση αυτή ασκήθηκαν ποικίλες παρεμβάσεις προς κάθε αρμόδιο φορέα, όπως τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, Διοικητές Νοσοκομείων και Διευθύνσεις Νοσηλευτικών Υπηρεσιών σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν κρίσιμες συναντήσεις με την ηγεσία και λοιπούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το σύνολο των παραπάνω παρεμβάσεων και συναντήσεων είχε ως αποκλειστικό στόχο την δυναμική προάσπιση και προώθηση των πάσης φύσεως συμφερόντων, είτε επαγγελματικών, είτε οικονομικών, του κλάδου των Νοσηλευτών.

Πέραν της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των θεσμοθετημένων σκοπών του Νομικού Προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., κατά την έκδοση των πάσης μορφής πράξεών του, κινήθηκε αυστηρά εντός του πλαισίου της νομιμότητας, το οποίο συντίθεται από τις διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, λοιπών ειδικών διοικητικών διατάξεων και του Νόμου 3252/2004. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφάρμοσε απαρέγκλιτα το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων, σεβόμενο απολύτως την αρχή της νομιμότητας. Είναι, δε, χαρακτηριστικό, ότι καμία πράξη του δεν προσβλήθηκε δια του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα, ότι η δράση του Διοικητικού Συμβουλίου υπήρξε καθ’ όλα νόμιμη. Επιπλέον, καμία Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, όπως για παράδειγμα ο Συνήγορος του Πολίτη ή η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν αναμίχθηκε στην δράση του Διοικητικού Συμβουλίου διατυπώνοντας συστάσεις ή επιβάλλοντας διοικητικές κυρώσεις σε συνέχεια καταγγελιών.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., ακολουθώντας μια συνετή και απόλυτα διαφανή διαχείριση των οικονομικών πόρων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 5 του Νόμου 3252/2004, και περιορίζοντας στο ελάχιστο κάθε μορφής σπατάλη, κατάφερε να δημιουργήσει ένα οικονομικώς εύρωστο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Επιπλέον, το σύνολο των δαπανών φέρει νόμιμη αιτιολογία, ενώ υπάρχει πλήρης σειρά παραστατικών εγγράφων, από τα οποία καθίσταται ευχερής ο λεπτομερής έλεγχος κάθε διαχειριστικής πράξης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι δαπάνες συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Ν.Ε., όπως επίσης με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Το σύνολο των ανωτέρω διαπιστώσεων προκύπτει από την επισυναπτόμενη έκθεση πεπραγμένων του Γραμματέα και του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε., καθώς και από τον αναλυτικό έλεγχο της διοικητικής δράσης και των οικονομικών – διαχειριστικών στοιχείων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Ε.

Αναφορικά με το οικονομικό μέρος, το Δ.Σ. της ΕΝΕ, ακολουθώντας μια συνετή και απόλυτα διαφανή διαχείριση των οικονομικών πόρων κατάφερε να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα οικονομικώς εύρωστο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Συγκεκριμένα, κατά το οικονομικό έτος 2012 τα έσοδα ήταν 957.736,32€ (εννιακόσια πενήντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά), ενώ τα έξοδα λειτουργίας της ΕΝΕ μαζί με τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Τμήματα ήταν 1.062.933,54€ (ένα εκατομμύριο εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά), με διαθέσιμα ποσά: 475.848,01€ (τετρακόσια εβδομήντα πέντε χιλιάδες οχτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό). Τα οικονομικά στοιχεία της ΕΝΕ, πέραν του ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατατίθενται προς έγκριση και έλεγχο, τόσο από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας Κ.Κ.Α., όσο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (προϋπολογισμός – απολογισμός).

Επιπλέον, το σύνολο των δαπανών φέρει νόμιμη αιτιολογία, ενώ υπάρχει πλήρης σειρά σχετικών παραστατικών εγγράφων (τιμολόγια, γραμμάτια είσπραξης και πληρωμής κλπ.), από τα οποία καθίσταται ευχερής ο λεπτομερής έλεγχος κάθε διαχειριστικής πράξης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι δαπάνες συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων της ΕΝΕ, όπως επίσης με τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή προτείνει να ληφθούν τόσο από την Κεντρική Διοίκηση όσο και από τα Περιφερειακά τμήματα όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι δαπάνες να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό, ιδιαίτερα στην σημερινή οικονομική κατάσταση που όλοι βιώνουμε.

Επιπλέον προτείνεται η Κεντρική Διοίκηση και τα Περιφερειακά Τμήματα να αναλάβουν δράση προκειμένου να ενημερωθούν οι συνάδελφοι που οφείλουν συνδρομές προηγούμενων ετών για το ακριβές ποσό της οφειλής τους και την είσπραξή του.

Τέλος προτείνεται να γίνουν προσπάθειες από την Κεντρική Διοίκηση για την τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας προκειμένου να μειωθούν τα Περιφερειακά Τμήματα, στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων.

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται προκειμένου να υποβληθεί στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων για να λάβει γνώση, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15§2 του Νόμου 3252/2004.

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Τα Μέλη

  1. Μιχάλης Αθανάσιος
  2. Τσολάκης Ευστράτιος
  3. Μακράκη Μαρία

Download PDF

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΝΕ έτους 2012 Reviewed by on . Την 18η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στην Αθήνα στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) η Εξελεγκτική Την 18η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στην Αθήνα στα Γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) η Εξελεγκτική Rating: 0

Άρθρα με την ίδια ετικέτα

scroll to top